پمپ‌ها را بر پایه ویژگی‌های گوناگون طبقه‌بندی می‌کنند. در یکی از رایج‌ترین این طبقه‌بندی‌ها، بر پایه نحوه انتقال انرژی از پمپ به سیال، پمپ‌ها به دودسته تقسیم می‌شوند:

*پمپ‏های دینامیکی : در این پمپ‌ها انتقال انرژی به سیال به طور دایمی است.

*پمپ‏های جابه‏ جایی مثبت : در این پمپ‌ها انتقال انرژی به سیال به صورت متناوب یا پریودیک صورت می‌پذیرد.


طبقه بندی پمپهای جابه جایی مثبت : رفت و برگشت  - گردشی

طبقه بندی پمپهای دینامیکی : پمپهای گریز مرکز - پمپهای خاص


طبقه بندی پمپهای جابجایی مثبت رفت و برگشت : پیستونی - پلانچر - دیافراگمی

طبقه بندی پمپهای جابجایی مثبت گردشی : دنده ای - تیغه ای - پیچی


طبقه بندی پمپهای دینامیکی گریز از مرکز : جریان محوری - شعاعی و مختلط

طبقه بندی پمپهای دینامیکی خاص : پمپهای مکش زا - کشش گازی - قوچی آبی - الکترو مغناطیسی