معرفی و بررسی عملکرد پمپ گریز از مرکز - بخش سوم:

عملکرد پمپ :

در یک پمپ گریز از مرکز برای گردش پره ( پروانه) با سرعت موتور معین از یک موتور الکتریکی یا سایر منابع نیرو استفاده میشود. پس از ورود سیال به مرکز پره گردشی، چرخش پره موجب افزایش انرژی سیال میشود.(مطابق شکل زیر)

پس از این مرحله، سیال که تحت تاثیر نیروی گریز از مرکز و نیروی گردشی قرار گرفته. با سرعت وارد بدنه پمپ میشود.

بدنه پمپهای گریز از مرکز نیز به نحوی طراحی شده است که بتوانند از طریق افزایش یکپارچه سطح محفظه حلزونی یا تیغه هادی منتشر کننده ( در صورت موجود بودن)، انرژی سرعتی سیال را در بالاترین سطح به انرژی فشار تبدیل کند.

و این یعنی : دریافت سیال با فشار مورد انتظار.


بیشتر پمپهای گریز از مرکزی که در سیستم های آبی مورد استفاده قرار می گیرند از نوع پمپ تک فاز(SINGLE-STAGE) با پره تک ورودی یا دو ورودی هستند.

پمپهایی که دارای یک ورودی هستند، اغلب در کاربریهای جریان بالا به کار گرفته می شوند، اما در واقع هر دو نوع پمپ با ویژگی های عملکردی و بازدهی یکسان می باشند.

پمپ های گریز از مرکز دارای یک محفظه حلزونی(VOLUTE CASING) شکل(1) یا محفظه پخش کننده(DIFFUSER CASING) شکل(2 ) هستند.

پمپ هایی که دارای محفظه حلزونی هستند: آب را از پره جمع آوری کرده و آن را به صورت عمودی بر محور پمپ تخلیه می کنند

و پمپ هایی که از محفظه پخش کننده استفاده می کنند : آب را به صورت موازی با محور پمپ تخلیه می کنند.