* کنترل دمای سیال 

*دقت در جابجایی

*کنترل نوسان برق

*کنترل تهویه هوای محل نصب

* کنترل طول لوله کشی قبل از پمپ

*نصب شیر یکطرفه در مسیر ورودی در صورتیکه سطح سیال پائین تر از سطح تراز الکترو پمپ باشد

*نصب شیر یکطرفه پس از خروجی الکترو پمپ و قبل از اتصال به تجهیزات

*مهار وزن لوله کشی


برگشت به :   صفحه اصلی                 مطالب فنی