پاپینگ و هواگیری :

راه اندازی پمپ شامل دو قسمت : پایپینگ و هواگیری میشود.

پایپینگ : شامل لوله مکش و لوله رانش میباشد.

لوله مکش: گرچه برخى از پمپ هاى گريز از مرکز پايين تر از سطح ايستايی آب و بيشتر پمپ ها بالاتر از اين سطح نصب می شوند. در اين صورت آب بايد مکيده شود تا پس از عبور از يک لوله کوتاه به پمپ برسد. قسمت مکش پمپ شامل بخش هايى چون صافى، شير يک طرفه، کوپلينگ هاى مخصوص و لوله و پمپ تخليه هواست.

لوله رانش: اين قسمت شامل لوله و اتصالاتى است که پمپ را به لوله اصلى وصل مى کند.

در قسمت خروجى پمپ شير انتقال نصب مى شود. به کمک اين شير مى توان دبى و فشار لوله اصلى را کنترل کرد. شير مورد نظر قبل از روشن شدن پمپ بسته است به شکلى که مى توان پمپ را هواگيرى کرد. پس از روشن شدن پمپ، شير انتقال را به آرامى باز مى کنيم تا آب جريان يابد. قبل از شير انتقال، يک شير يک طرفه نصب مى شود. با نصب اين شير آب فقط به طرف خارج از پمپ جريان مى يابد. اگر چنين شيرى وجود نداشته باشد موقعى که پمپ خاموش است آب از طريق لوله اصلى به طرف پمپ برمى گردد و باعث چرخش معکوس پمپ و ايجاد فشار در پمپ و موتور مى شود. در نتيجه به پمپ و موتور خسارت وارد مى شود.

معمولاً بر روى لوله و در فاصله بين پمپ و شير انتقال يک فشارسنج نصب مى گردد. موقع روشن کردن پمپ، با نگاه کردن به درجه فشار مورد نظر مشخص مى شود که پمپ هواگيرى شده است يا خير

هواگيرى: عبارتست از پرکردن پمپ و لوله مکش از آب و تخليه هواى موجود در آن قبل از راه اندازى

هواگيرى پمپ هاى گريز از مرکز که داراى لوله مکش هستند به يکى از طرق زير صورت مى گيرد. به وسيله يک لوله برگشتى به لوله مکش (يا پمپ) که پس از باز کردن آن آب به پمپ و لوله مکش جريان مى يابد. در اين روش شير يک طرفه پاياب از برگشت آب به منبع پاياب جلوگيرى مى کند. با وارد کردن آب به وسيله سطل و با دست از طريق قيف مخصوص روى پمپ. مکش هواى داخل لوله مکش و پمپ با يک پمپ خلا. نصب يک تانک هواگيرى قبل از پمپ، در اين روش وقتى پمپ روشن میشود ابتدا آب داخل تانک به پمپ کشيده و در آن ايجاد خلا مى شود. اين عمل باعث مکش آب به داخل تانک از چاه مى گردد. گفتنى است که طول لوله مکش نبايد بيش از اندازه مجاز باشد. حجم تانک بايد طورى در نظر گرفته شود که حجم بين بالاترين نقطه مايع و انتهاى آن حداقل ۳ برابر حجم لوله مکش باشد.