پمپ ها به دو روش سری یا موازی با توجه به مقدار دبی و هد مورد نیاز بسته می شوند.

پمپ های موازی:

هنگامی که دو یا تعداد بیشتری پمپ به صورت موازی در کنار یکدیگر قرار می گیرند منحنی عملکرد آنها نتیجه جمع شدن دبی هر کدام از پمپ ها می باشد. پمپ های گریز از مرکز به صورت موازی مورد استفاده قرار می گیرند تا بر دبی حجمی بزرگ به تنهایی غلبه کنند. برای دو پمپ مشابه که به صورت موازی در کنار یکدگر قرار می گیرند هد آنها ثابت می ماند و دبی آنها با یکدیگر جمع می شود.

پمپ های سری:

در حين بهره برداري از پمپ به هد بيشتري نياز پيدا مي كنيم . با بستن شير هد افزايش پيدا مي كند ولي از طرفي دبي به شدت كاهش مي يابد . استفاده از پمپ بزرگتر براي تامين هد بيشتر راه حل مناسبي نيست . بهترين روش براي تامين هد مورد نياز ، استفاده از چند پمپ كوچك و نصب آنها به صورت سري است . دبي تمام پمپ ها يكي است و هد خروجي كل پمپ ها ، از جمع هد پمپ ها در آن دبي حاصل مي شود.

انواع نصب پمپ :

1 - در محور افقی : به صورت : سطحی - نصب در چاهک مجاور و کمر چاهی می باشد.

2 - در محور عمودی : به صورت : داخل چاهی - کف کش و لجن کش می باشد.