هرگاه در سیستم هیدرودینامیکی (مانند پمپ‌ها، پروانه کشتی) افت فشار ایجاد شود بطوری که فشار سیال به فشار بخار نزدیک گردد، سیال در همان دما شروع به جوشش می‌کند که منجر به ایجاد حباب‌های بخار در سیال می‌شود. 

حباب‌های مذکور در قسمت قبل پس از طی مسیر کوتاهی به منطقه‌ای با فشار بیشتر رسیده و منفجر می‌شود و تولید سروصدا می‌کند و امواج ضربه‌ای ایجاد می‌کند و به مرز بین سیال و سازه ضربه زده و پس از مدت کوتاهی روی مرز جامد ایجاد فرسایش و خوردگی می‌کند.

کاویتاسیون در پمپ موجود را میشود به روشهای زیر رفع کرد:

*افزایش فشار در مکش پمپ

*عدم استفاده از شیر در فاصله نزدیک به مکش پمپ

*اصلاح لوله کشی در مکش پمپ

*شستشو و رسوب زدایی در لوله و اتصالات مخصوصا در مکش پمپ

*استفاده از ایندیوسر در مکش پمپ

*استفاده از پمپ با NPSHr  کمتر نسبت به NPSHa سیستم لوله کشی

*افزایش NPSHa سیستم لوله کشی

*کاهش دبی پمپ