طول عمر پمپ :


بهترین نقطه عملکرد  BEP :

نقطه بهترین بازده پمپ (Best Efficiency Point) در این نقطه، پمپ در بالاترین راندمان خود کار می کند. ارتعاش پمپ درکمترین حالت خود می باشد.

جریان اسمی ( Rated ) :

از 80% تا 110% نقطه بهترین کارکرد پمپ (BEP) باشد.

محدوده ترجیحی ( preferred ) :

به محدوده ای از نقاط کاری پمپ گفته می شود که پمپ در آن نقاط به راحتی و با راندمان مناسب و با حداقل ارتعاش کار می کند. این محدوده باید 70% تا 120% نقطه بهترین کارکرد پمپ (BEP) باشد.

محدوده مجاز ( Allowable ) :

محدوده کاری مجاز پمپ می باشد. این محدوده توسط سازنده پمپ مشخص می گردد. 

حداقل جریان ( Min Flow ) :

پایین ترین محدوده مجاز معمولا همان Min Flow می باشد

محدوده غیر مجاز ( Run-out ) :

در حالتی که بالاترین دبی پمپ اتفاق بیافتد، کمترین هد پمپ بدست می آید. در اصطلاح بر روی End Curve قرار می گیریم