منحنی هد(H) و دبی(Q) :

دبی به حجم یا مقدار جابه‏جا شده در مدت زمان مشخص گفته می‏شود. 

هد به مقدار انرژی لازم جهت انتقال یک واحد وزن سیال از یک سطح انرژی به سطوح دیگر گفته می‏شود.

انواع منحنی مشخصه پمپ :

منحنی صعودی : در پمپ‏های با منحنی صعودی با افزایش هد سیستم، دبی پمپ به طور پیوسته کاهش می‏یابد.

منحنی نزولی : در پمپ‏های با منحنی نزولی هد قابل دسترس در Q=0 هد حداکثر نمی‏باشد.

منحنی تیز : پمپ‏های با منحنی تیز نیز صعودی هستند، با این تفاوت که تغییرات هد بین نقطه کار و Q=0 بسیار زیاد است.

منحنی تخت : در این پمپ‏ها تغییرات هد در یک دامنه وسیعی از دبی ناچیز است.

منحنی پایدار : در این نوع پمپ‏ها، به ازای هر هد، همواره می‏توان یک دبی مشخص کرد.

منحنی ناپایدار : در این نوع پمپ‏ها، به ازای هر هد، می‏توان چندین دبی مشخص کرد.