در پمپ جریان شعاعی، مایع از مرکز پروانه وارد می‏شود و در امتداد شعاع، یعنی عمود بر محور بطرف محیط پروانه جریان می‏یابد. این پمپ‏ها برای ایجاد فشارهای بالا در دبی‏های کم مورد استفاده قرار می‏گیرند. پمپ‏های سانتریفوژ شایع‏ترین نمونه از پمپ‏ها هستند.