این پمپ‏ها از تعدادی چرخ دنده تشکیل شده‏اند که با یکدیگر درگیرند. ضمن اینکه چرخ دنده‏ها از هم جدا می‏شوند، بین آن‏ها خلا نسبی بوجود می‏آید و مـایع از ورودی به داخـل کشیده می‏شود، سپس مایع بین دنده‏ها و جـداره بدنه قرار گرفته و با فشار به سمت خروجـی رانده می‏شود.